CENGIZ HAN'IN 96 YASASI

CENGIZ HAN'IN 96 YASASI

Fevzi BOZKURT
Biyografi


Çengiz devrinden önce Mogollar medeniyetten mahrum tam mânasile barbar bir kavim olduklarindan onlarin ne yazisi ve ne de yazili kanunlari vardi97. Kerayit ve Neyman Türklerini itaat altina aldiktan sonra Çengiz artik yalniz Mogol kavminin sefi degil, m e-denî an’anelere ve çok parlak bir tarihe malik olan Türk milletinin bir kisminin da Ham olmustu.
Bu devleti idare için kanunlar lâzimdi. Devlet silâhla kurulur, fakat kalem ve kanunla idare olunur98.
Çengiz bu hakikati kavradi. Türk Neyman Hanligini kendi sahasina ilhak ettikten sonra Çengiz, Neyman devletinde Adliye naziri makamini isgal etmis olan ve Neyman Hani’ nin «Tamgaci»si (Mühürdari) olan Uygur Türklerinden Tata Tonga99yi nazir tayin etti ve ona yeni kurulmus devletinde de Neyman devletinde ifa ettigi vazifeleri görmeye de vam etme-sini emretti. Ayni zamanda Tata Tonga’ya ogullarina Uygur (Türk) dilini, Uygur yazisini ve Uygur kanunlarini ögretmesini emretti.100
Diger Mogol beyleri de Çengiz’i taklit ederek ogullarina Türkçe okumayi ögrettirmeye basladilar. Bu suretle hâkim zümre olan Mogollar Türklesme yoluna girdiler.
 
Bilâhare Çengiz, Mogol ve Türklerin devlet idaresine ait an’anevî, hukukî esaslarini top-latarak bir Kanun Mecmuasi tedvin ettirdi ve bu mecmuayi tunç levhalara hakkettirdi 101.
Çengiz’in emri üzerine, hiç süphesiz Uygur âlimlerinden biri tarafindan toplanarak yazi ile tesbit edilmis olan bu kanun mecmuasi Yasa102 ismile söhret bulmustur.
Yasanin ihtiva ettigi hukukî esaslarin çogu Türk kavimlerinin ananevi hukukî esaslari idi.
Fakat bu esaslara bazi Mogol telâkkileri ve Çengiz’in sahsî görüsü mahsulü olan kaidele-rin de ilâve edilmis oldugu süphesizdir. Yasanin bize vasil olan maddelerinin çogu Türklerin ananevi hukukuna uygundur. Onun için Çengiz Yasasi da eski Türklerin hukukî esaslarini ihtiva eden kaynaklardan sayilmalidir103.
Çengiz Yasasi bize bütün halinde vasil olmamistir. Fakat muhtelif kaynaklarda104 Çengiz Yasa-sinin muhtelif maddelerinde isaretler vardir. Misirli Arap müelliflerinden El - Makrizî, Rus âlimlerinden Berezin105 ve Temkowski106 Yasanin türlü kaynaklardaki maddelerini topla-mislardir.
Çengiz, yasasina çok büyük bir ehemmiyet atfediyordu. Kurdugu imparatorlugun yasama-sini bu yasaya riayete bagli telâkki ediyordu.
Ölümü yaklastigi zaman ogullarina yasayi degistirmemelerini vasiyet etmistir. Onun to-runlarindan Altin Ordu Devletinin müessisi Batu Hanin kanunlarina göre yasaya mugayir hareketin cezasi ölüm idi107.
Çengiz’in büyük yasasi tomarlara yazilmis halde Prenslerin, Bilgelerin hazinelerinde mu-hafaza olunurdu. Bir prensin tahta cülusu, büyük ordu teskili veyahut kurultay içtimai gibi mühim siyasî ve askeri hâdiseler aninda bu yasa tomarlari hazir bulundurulur ve devlet islerini yasaya göre hallederlerdi108,
Çengiz yasasinin bize vasil olan kismi asagidaki esaslardan ibarettir.
 
49
ÇENGIZ YASASININ BAZI MADDELERI
Cezaî maddeler:
1-Evli olsun, bekâr olsun gayri mesru münasebette bulunan, idam cezasina mahkûm olur109.
2-Keza livata cürümünü isleyen de ölüm cezasile cezalandirilir.
 
3-Kasten yalan söyliyen, sihirbazlikla ugrasan yahut baskasinin hareketlerini tecessüs eden, kav-ga etmekte olan iki sahis arasina girerek onlardan birine yardim edenlerin cezasi da ölümdür.
 
4-Suya yahut küpe su döken (iseyen) keza ölüme mahkûm olur.
 
5-Üç defa baskalarindan mal alip, üç defa iflâs eden de üçüncü defa iflâstan sonra ölüm cezasile cezalandirilir.
 
6-Bir harp esirine, esir edenin müsaadesi olmaksizin yiyecek veya giyim veren de ölüme mah-kûm olur.
 
7-Kaçan bir esiri veya harp tutsagim eline geçirip de sahibine iade etmeyen dahi ölümle ceza-landirilir.
8-Bir hayvani kesmek isteyen, onun ayaklarim baglayip karnim yardiktan sonra yüregini elile sikarak öldürmelidir. Ancak bu tarzda öldürülen hayvanin eti yenilebilir110.
9-Savas zamaninda veyahut çekilme esnasinda birinin yükünün veyahut yükünden yay gibi herhangi bir nesnenin düstügünü gören, arkadan gelen atli derhal atindan inerek o seyi kal-dirmali ve sahibine teslim etmelidir. Atindan inmeyen, inip düsen seyi aldiktan sonra o seyi sahibine iade etmeyen ölüm cezasile cezalandirilir111
 
 
 
Içtimai hayata ve Devlet idaresine dair maddeler.
 
10-Çengiz Han Ali bin Ebutalip ahfadina herhangi bir sekilde vergi veya rüsum mükellefiyeti yükletilmesini zemmetmistir. Keza fukaradan, Kur’an’i hifzetmis olanlardan, fakihlerden, tabiblerden, Ulemadan, hayatlarim ibadete hasretmis zahitlerden, müezzinlerden, ölüleri yi-kayanlardan da vergi veya rüsum alinmasini menetmistir.
11Çengiz Han, hiç birini digerine tercih etmeksizin bütün dinlere hürmet edilmesini emretmis-tir. Böyle hareket etmeyi Allah makbul hareket telâkki etmistir112.
12Baskasi tarafindan sonulmus bir yemegi, bu yemekten evvelâ sunan kendisi yemedikçe, yememeyi emretmistir.
Sunan emir, sunulmus esir olsa dahi bu kanun caridir.
Yemek zamaninda hazir bulunan bir adamin önünde ona yemege davet etmeksizin yemegi menetmistir.
Bir kimsenin arkadaslarindan fazla doymasini (yemesini), yemek sofrasi, yemek tabagi ve atesin üzerinden atlayarak geçmeyi de menetmistir.
13-Yemek yemekte olan adamlar yanindan geçen adam derhal attan inmeli, yemek yiyenlerin müsaadesini almaksizin yemege oturmali, yemek yiyenler de buna mâni olmamalidir113.
14-Çengiz suya el sokmamayi menetmis, su almak için bir kap kullanmayi emretmistir.
 
15-Bir defa giyilmis, eskimis bir elbiseyi yikayip tekrar giymeyi da menetmistir.
 
16-Çengiz herhangi bir seyi necis telâkki etmeyi menetmistir. Mevcut seyler arasinda (mahiyeti itibarile) necis olan seyler olmadigini söylemistir114.
 
17-O dinî mezheplerden birini tercih etmeyi, kelimeleri onlara siddet, kuvvet vererek telâffuz etmeyi, hükümdara veyahut herhangi bir adama hitap edildigi zaman lâkap ve unvanlar kul-lanmayi menetmistir. Muhatabin ismini söylemekle iktifa etmeyi emretmistir.
18-Çengiz ahfadina bir savasa baslayacaklari zaman neferleri ve onlarin silâhlarini bizzat teftis etmeyi, neferlere lâzim olan bütün seyleri temin etmeyi ve igneden iplige kadar her seyin mevcut olduguna tesbit etmeyi emretmistir. Eger neferlerden birinin bir seyi eksik ise bunun için o neferi cezalandirmalidir.
 
19-Erler savasa istirak ettikleri zaman erkeklerin gördükleri isleri kadinlar ifa etmelidir.
 
20-Çengiz seferden dönmüs askerlere hükümdar lehine bazi mükellefiyetler yükletilmistir.
 
21-Her sene basinda askerler kizlarini hükümdara takdim etmelidir. Ta ki O, kendisi ve ogullan için kizlar arasindan zevceler seçebilsin.
 
22-Askerlerin reisi olarak Çengiz emirler (generaller) tayin etmistir ve Binbasi, Yüzbasi ve Onbasilik rütbeleri ihdas etmistir115.
 
23-Çengiz suçlu bir hareket isleyenin, kendisi en büyük general olsa dahi, kendisini cezalan-dirmak için hükümdar tarafindan gönderilmis memurun (Bu memur en mütevazi bir memur olsa dahi) emrine itaat etmesini, onun önünde yükünme (Egilerek ve diz çökerek hürmet iz-har etme) sini onun hükümdarin emrini (bu emir idamdan ibaret olsa dahi) yerine getirmesi-ne mâni olmamasini kanun kilmistir (emretmistir).
 
24-Çengiz generallerin hükümdardan baska birine müracaat etmelerini menetmistir. Eger bir general hükümdardan baska birine müracaat ederse idam cezasile cezalandirilir116. Müsaadesiz kendisine gösterilmis vazife yerini degistiren de ayni ceza ile cezalandirilir.
 
25-Yasa daimî posta teskilâti yapilmasini emretmistir, ta ki devlet içinde olup biten vak’alar hakkinda seri bir surette malûmat almak mümkün olsun.
 
26-Çengiz, Yasa kanunlarina riayet edilmesine nezaret etmek vazifesini oglu Çagatay’a yük-letmistir.
Bu yirmi alti madde Misirli Arab müelliflerinden El-Markizî’nln El-Hitat adli eserinden
alinmistir117. Bu maddelerden baska diger kaynaklarda da Çengiz yasasina ait esaslar olarak gösterilmis hukuki mahiyette esaslara tesadüf olunmaktadir. Bunlar cümlesinden olarak sun-lari gösterebiliriz:
 
27-Vazifesini ihmal eden asker, sürgün avi esnasinda avi kaçiran avci dayak cezasile, bazan da ölümle cezalandirilir.
 
28-Ölüm cezasina lâyik olan Diyet vererek ölüm cezasindan kurtulabilir.118
 
29-Bir kimsenin elinde çalinmis at bulundugu takdirde bu kimse ati sahibine iade etmege ve bundan baska, at sahibine ceza olarak dokuz at vermece mecburdur. Eger çalan bu malî ce-zayi ödeyecek durumda degilse, bunun yerine çocuklarini vermege mecbur edilir. Çocuklari da yoksa kendisi idam cezasile cezalandirilir119
 
30-Ayagile bir askerî kumandanin ikametgâhinin esigine basan ölüm cezasile cezalandirilir120.
 
31-Çengiz Yasasi yalan söylemeyi, hirsizligi, zinayi, gayri mesru münasebeti menediyordu.
 
32-Yasaya göre kimse kimseyi tahkir etmemelidir. Tahkir edilen tahkiri unutmalidir.
33-Ihtiyarile teslim olan ülke ve sehirlere ve bu sehirlerin ahalisine zarar iras edilmemelidir,
34-Her türlü mabedlere hürmet etmelidir. Bütün dinlerin ruhanî reisleri her türlü vergi ve mü-kellefiyetlerden muaf tutulmalidir121.
 
35-Içkiden büsbütün vazgeçemeyen ayda üç defa sarhos olabilir. Üç defadan fazla sarhos olan suçludur.
Ayda ancak iki defa sarhos olmak daha iyidir. Ayda ancak bir defa sarhos olan övülmeye lâ-yiktir.
Hiç içmemek hepsinden iyidir.
Amma bu gibi bir adami nerede bulacaksin? Eger bulunursa o adam hürmete sayandir122
Çengiz yasasinin medenî hukuka dair ahkâmi hakkinda kaynaklarda fazla malûmat yoktur, Ancak su esaslara isaretler vardir:
 
36-Cariyelerden dogan çocuklar mesru çocuk addolunurlar ve nikâhli zevceden dogan çocuklar gibi babalarinin mirasindan hisse alirlar.
37-Miras su sekilde taksim olunur:
Yaslan büyük olanlar daha genç olanlardan fazla hisse alirlar en küçük ogul babasi evinde kalir.
Çocuklarin derecesi analarinin derecesile tayin olunur.
Kadinlardan biri, baskalarindan evvel nikâhlanmis olani, bazan babasinin soyu çok ünlü bir soy olani «bas kadin» telâkki olunur123.
 
Yasanin ihtiva ettigi hukukî esaslar bu maddelere münhasir degildi. Kaynaklarda Çen giz Yasasinin esaslarindan olarak gösterilmis bu maddeler büyük Yasanin ancak bize vasil olmus olan parçalarindan, kirintilarindan ibarettir. Çengiz Yasasinin bugünkü «Code»1ar gibi mükemmel bir hukuk mecmuasi olmus oldugunu tahmin etmek dogru olmaz. Bu - nunla beraber Yasanin bir büyük Devletin idaresi için lâzim olan en mühim esaslari ihtiva etmis oldugu da muhakkak sayilabilir. Bazi müellifler Yasanin hiç bir zaman yazilmis bir hukuk mecmuasi seklini almis olmadigini, Yasa ancak agizdan agiza intikal eden «sifahî» an’anevî kanunlardan ibaret oldugunu iddia etmislerdir. Biz bu fikri kat’iyetle redd ediyoruz.
 
Bu fikri ancak Devlet idaresinde kanunlarin ve umumiyetle hukukun rolünü kavr a-mamis, her devirde en medenî milletlerin hükümdarlarindan en barbar krallara kadar bü-tün Devlet reislerinin idare esaslarinin mektup olarak tesbit edilmesi meselesine büyük bir ehemmiyet atfetmis olduklarini bilmeyen müellifler ortaya atabilirler. Kay naklarda Yasa-nin yazili bir «kanunname» oldugunu ispat eden sarih kayitlar eksik degildir. Meselâ Cüveyni’ye göre Yasa kanunlari Tomarlara yazilmisti. Bu tomarlara büyük «Yasaname) denirdi. Bu tomarlar Çengiz sülâlesine mensup büyüklerin, sehzadelerin hâzinelerinde saklanirdi. Yeni bir Han tahta cülûs ettigi zaman veya bir ordu harp seferine gönderildigi zaman veyahut Devlet isleri hakkinda danismak üzere Beyler Kurultayda toplandiklari zaman bu tomarlar getirilir, isler bu tomarlardaki esaslara göre halledilirdi124.
50
ÇENGÎZ’ÎN BILGILERI
Çengiz’in Yasasina ait oldugu ileri sürülmüs ve yukarida gösterilmis maddelerden baska bize Çengiz’in Devlet idaresile ilgili bazi mühim vecizeleri de vasil olmustur. Çengiz’in
Devlet idaresine dair vecizelerine menbalar Bilig ismini veriyorlar. Çengiz bilgilerinin mühimleri sunlardir:
1-Ancak, her yilin basinda ve sonunda, bizim fikirlerimizi dinlemeye gelen, dinledikten sonra evlerine dönen Tümen basi, Binbasi, yüzbasi ve onbasilari askere kumanda ede-bilirler. Gelmedikleri için bizim fikirlerimizi dinlememis olanlar suya düsmüs tas, ya-hut kamis arasma atilmis ve kaybolmus ok gibidirler. Bu gibi adamlar askere riyaset edemezler125.
2-Evini idare etmesini bilen, bir eyaleti de iyi idare eder. On kisiyi geregi gibi teskil eden, bin kisiye, hatta tümene kumanda edebilir, onlari da teskil edebilir.
3-Kendi evini temiz tutmasini bilen, bir eyaleti de hirsizlardan temizleyebilir.
4-On kisiyi idare edemeyen bey ailesile beraber suçlu telâkki olunur. Onun yerine onun on eri arasindan biri on basi seçilir.
Beceriksiz yüzbasilar, binbasilar ve tümenbasilari hakkinda da ayni suretle hareket olunur.
5-Kendinden yüksek olanin yanma giden, mafevki birsey sormadikça hiç bir sey söylememe-lidir. Ancak mafevki bir sey sordugu zaman suale göre cevap vermelidir.
6-Kumanda edecek yüksek beyler ve bütün askerler av zamaninda oldugu gibi harp z a-maninda da hepsi isim ve söhretlerini bilmelidirler, harpde hepsi Tanriya dua ederek, sadakatle (harp ederek) kendi isimlerini süslesinler, tâ ki ebedî Tanri sayesinde dünya-nin dört cihetini fetih mümkün olsun.
   
7-Nefer halk içinde iken buzagi gibi uslu ve sakin olmalidir. Savas zamaninda ise avda bagirarak ise baslayan aç dogan (sahin) gibi olmalidir.
8-Her iste ihtiyatli olmak gerektir126.
9-Askere kumanda eden kendisi açlik ve susuzlugu tatmis tecrübeli adam olmadilar. As-kerlerinin yolda açlik ve susuzluktan istirap çekmesine, hayvanlarinda zayiflamasina müsaade etmemelidir.
10-Asker reisi olan beyler erkek çocuklarina ok atmayi, ata binmegi ögretmeli, bu sanatlara alistirmali ve onlari cesur olarak yetistirmege çalismalidir.
11-Bizim sülâleden her hangi birisi yasa esaslarina mugayir hareket ederse, birinci defa-sinda onu sözle ögütlemelidir. Ikinci defa yasayi ihlâl ederse, uzun nutukla onu iknaa çalismali. Üçüncü defa olarak yasayi ihlâl eden sülâleme mensup sahsi Balciyun
Kulcur127 denilen mahalle sürmelidir. Orada bir müddet kalip döndükten sonra, o aklim basina toplar; sayet bundan sonra dahi o kendisini islah edemez ise, onu zincire vura-rak hapse atmalidir. Eger hapisten çiktiktan sonra uslanmis olursa, âlâ. Aksi takdirde bütün akrabalari toplanarak bir meclis kursunlar ve danistiktan sonra bu suçluya karsi ne gibi tedbir almak icabedecegine karar versinler128.
12-Tümen basi, binbasi, yüzbasilarin hepsi askerlerini her zaman savasa hazir hald e bu-lundurmalidirlar. Seferberlik fermani gelir gelmez, gece ise gündüzü bekle meksizin ata binmelidirler129.
13-Benden sonra gelen Hanlar ve onlarin büyük beyleri ve asker reisleri yasaya mutlak surette riayet etmezlerse Devlet sarsilir, sonra büsbütün mahvolur . O zaman Çengizi ararlar, (fakat) bulamazla130.
 KAYNAK / AÇIKLAMA
 
96   Cengiz Isminin dogru telaffuzu Çingiz'dir. Biz ileride Cengiz Devletini» teskilatindan bahsederken bu devletin tesekkülü tarihini de hülâsa edecegiz. Malûm oldugu üzere irki mensei bakimindan Cengiz Türk degildir. Cengiz askeri dehâya malik bir Mogoldur. Mogol kavmi Türklerden tamamiyla farkli bir kavim-dir. Fakat Çengiz Türk kavimlerini itaati altina alarak yükselmis, Türk kavimleri sayesinde fütuhat yapa-bilmis ve yine Türklerin yardimile büyük bir imparatorluk kurabilmis ve Türklerin de imparatoru olmustur.
97   Cüveyni, Tarihi Cihan Küsay, I,17. Kazvini nesri.
98    Kutadgu Bilig, Fergana nüshasi. S. 202.
99 Bu ismi Çin kaynaklarina istinaden D’Ohsson «Tata Tugo» seklinde yaziyor. D'Ohsson, II, Histoire de
Mongoles, I, 62.
Barthold, bu ismin dogrusu Tasatun oldugu kanaatindedir. Berthold, Türkeataa, s 387. (Ingilizce tercümesi).
Çin lisan ve edebiyati âlimi Fransiz Pelllot, Tasatun olmasi Ihtimalini kabul etmiyor. Pelllot, T’ung-Pao, 1930, I, 33.
100
D’Ohsson, op. Cilt. P. 62. Mailla, Historie de la Chine,       tome           
 IX, p.39.
101
El-Makrlzl,El-Hitat, cilt III, s.58. Metin sudur: Ketebehü naksen fi   sahaif-ül-fulad   ve   Cegalehu  sariaten li kavmihi.
102 Yasanin hakiki Ismi yasaktir. Yasak eski Türkçede «Kanun» Töre de mektir. F. W K. Müller, Zwel pfahlinschriften ete. P. 6.
103 Barthold,yasayi Mogol yusun hukuku mecmuasi telakki ediyor (Barthold, Türkestan, 387). Biz bu görüsü dogru bulmuyoruz. Hiç süphesiz Uygur hukukçulari tarafindan tedvin olunan, Türkçe isim
tasiyan ve Türk hukuku ananelerine uygun olan hukuk mecmuasini bir Türk kanun mecmuasi t e-lâkki etmek dogru olur.
104El-Makrizi'nln «El-Hitat»inda , Ibnl Batuta’nin «Seyahatname» sinde Cüveyni'nin «Cihan Küsay» inda, Plan-Curpini ile Rubruk’un, Macc-Polo’nun seyahatnamelerinde.
105  Berezln, Ocerk Vuntrennevo Ustroystav Ulusa ciiçleva, St. Petersburg,
1863, P. 25-31.
106   Temkovski, PuteseStvle v Kltay çerez Mongolyu v 1820-1821. St. Petersburg, 1824.
107  Berezin, Oçerk Vuntrennevo Ustroystav Ulusa Cüçleva, p. 22.
108 Cün Tatarra hatti nebudest (Cengiz Khan) fermud, ta ez Uyguran Küdeganl Mogolan hat biyamutkhtend ve an yasaha ve ehkâm ber tavamir sebt kerdend ve anra Yasanamel Büzürg Khonend ve der hizanel müteberani padisahzadegân cemiyeti sazend ve der mesalihi mülk ve tedebbüri an suru’payvendend an tomarha hazir kidend ve binal karha ber an nehend (Cüveynî, Tarihi Cihan Küsay, I, 17. - 18. ve Barthold,
Türkestan I, Textes S. 103.
109  El-Makrizi, op. clt. elit III, S. 358-359.
Yasanin bu maddesine Fransiz rahibi Rubrouck’un Seyahatnamesinde de isaret vardir (Gulliaume de Bubrouck, tradult du latian par Louls Backer, p. 35-36. Bu madde Türklerin çok eski hukuki ananelerine de uygundur. Cin vakayinamelerine göre VI nci asir Türklerinde de gayri mesru münasebetin cezasi idamdi,
Stanlslas Julien, Documents sur Les Toukioue. Journal Asiatique, serie VI, d i t III, p. p. 331 et suivantes.
110  Bu madde Mogollarin zebih usulünün Ifadesi veyahut Çingizin sahsî bir görüsünün mahsulü olsa gerektir.
111 Yasanin El-Makrizi’nln rivayet ettigi nüshasinda katil, sirkat, haydutluk gibi mühim cürümlerden bahis yoktur. Bu gösteriyor ki El-Makrizi'ye, Yasa hakkinda malûmat veren, Bagdat’ta Mustansiriye Medresesin-de Yasanin bir nüshasini görmüs oldugunu söyleyen Ebu-Hasim Ahmed Ibni Burhan'm gördügü Yasa nüs-hasi, Yasanin tam metnini ihtiva etmiyordu; çünkü Yasanin cezalardan bahseden kisminda katil, sirkat, es-kiyalik gibi cürümlerin cezasi da gösterilmis oldugu muhakkaktir.
112 Bu madde de T ürk Hanlarinin ananevi siyasetlerine uygundur. Her devirde büyük Türk hükümdarlari bü-yük dinlere karsi hürmet ve müsamaha göstermislerdir.
113  Bu adet, pek eski bir Türk töresi olsa gerektir. Bu ananenin bugüne kadar Kazak-Kirgizlarda yasadigini biliyoruz.
114  Bu maddede ifade olunmus fikir, Çengizin kendi görüsü mahsulüdür. Bu maddenin gayesi pek anlasilami-yor. Bu madde Çengizin, Türklerin bazi hayvan (meselâ domuz) etini necis telâkki etmelerine mâni olmak istemesinden dogmus' bir madde olsa gerektir. Malûm oldugu üzere, Türkler hiç bir devirde domuz besle-memislerdir. Türklerin bu hayvana karsi duyduklari nefret Islamiyet neticesi degildir.
Cin müvehhirleri, Mogolistan Türklerin Sarktaki komsulari olan Theng-Hular - Mogollarin selefleri) do-muz besledikleri halde halde Türklerin hiç bir zaman domuz yetistirmediklerini sarahatle ifade etmektedir-ler (Parker, op. clt. p. 53) .
 115 Askeri on kisilik, yüz kisilik, bin kisilik, onbin kisilik birliklere taksim Türklerin askeri ananelerine uygun-dur. Bu askeri bu seklide onlu zümrelere taksim tâ Mete devrinde vardi.
116 Bu maddeyi «Çengiz generallerin hükümdardan baska birisini sik sik ziyaret etmesini menetmisti», diye tercüme etmek dah a dogru olur, çünkü generallerin yapmamakla mükellef olduklari hareket Arapça tered-düt kelimesile ifade edilmistir. Tereddüt fiilinin burada ifade edebilecegi mana, müracat etmek oldugu gibi «sik sik ziyaret etmek, düsüp kalkmak» da olabilir. Bu maddenin Arapça metni sudur: .. ve elzemehüm en la yetereddede el-umera-ü li-gayri-l-meliki, femen tereddüde kutile». El-Makrizi, op. clt. S. 369.
117  El-Markiz’, op. cit. cilt XII, sahlfe 358-359.
Bu esaslardan çogunun Çengiz Yasasinda mevcut olmus oldugunu yasadan bahseden diger kaynaklarda teyit etmektedir. Meselâ Cüveyni’nin «Tarihi Cihan Küsay » (I. 16-20) inda, Residüddin’iln «Cami-üt-tevarih» adli eserinde, Makrizi eserinde yasada mevcut esaslardan olarak sayilmis maddelere dair kayitlar vardir. Bunlardan baska Mogol sülâleleri hakimiyeti devri seyyahlarindan Marko Polo, Plan Carpini, Rubrouck ve Fasli Arab ve Müslüman seyyah Ibni Batuta’nin seyahatnamelerinde Yasanin yukarida sayil-mis esaslarindan birçoklarina isaretler vardir.
118 Bu iki esas Mirkhavend'in «Raudat-us-Safa» adli eserinden alinmistir. (Berezin, Oçerk vuntrennevo ustroystv a Ulusa cuçteva, p. 27-31.
119  Ibni Batuta, cilt T, s. 246. Misir ta b ’i, Matbal Hayriye, 1322.
120  Vladimirtsoff, Obsçestvenniy Stroy Mongolov, p. 165.
121  Bu son dört madde Ermeni müverrihi Vartan’dan alinmistir. Journal asiatique, V serie XVI, 307.
122   Quatremere, Hlstoire des Mongols, p. 436. Viadimirtsoff, op. clt. p. 165.
123  Quatremere, Histoire des Mongols, p. 931, ve Marco-Polo, ch. LX. Bekezin, op. clt. p. 27131. Th. t.
Leontovlc, K. Istorlyl prava Russkkh lnorodtsev. Odessa 1879.
 
124  CüveynI, Tarihi Cihan Küsay, cilt I, s. 17-18, Barthold, op, cit. I. Textes, s. 103,
125   Vladimirtsoff, op. dt. p. 107.
126    Bu vecize çok uzundur. Umum! hulâsasi ve esas maddesi yukarida gösterilmis esastir.
127   Balcyun - Kulcur bir mahal ismidir, bazilarinin sandigi gibi bir ceza sekli degildir. Berzin, op. clt. s. 105 not.
128 Ibni Batuta’ya göre, Yasaya riayet etmeyen Cengiz sülalesine mensup olan han tahttan indirilmeli ve bütün sülalesiyle sürgüne gönderilmeli Idi. Ibni Batuta, cilt I. s. 140.
129 Bu on bilik Berei'nln eserinden alinmistir. Bereiln, op. clt. s. 102-105.Berezin de bunlari Residüddl’in Caml-üt-tevarihi’nden almistir.
130  F. Grenard, Gengis-Khan, p. 66.
 

Benzer Kitaplar